Villkor

Första träffen med en ny potentiell  barnvakt är alltid kostnadsfri, så Ni debiteras ingenting förrän vi har funnit en kandidat som NI vill anställa.

Kunden och barnvakten kommer överens om när, var och hur ofta tjänsten skall utföras.

Betalning sker via faktura (10 dagar).

Minimum debitering per pass/tillfälle är 3 timmar.
 

Ytterligare priser (oberoende om vilken prisplan):
- Mellan kl 21.00-07.00 tillkommer 20 kr/h efter RUT-avdraget

- Lördag, söndag & helgdag tillkommer 20 kr/h efter RUT-avdraget

* Tvåspråkig barnvakt - En barnvakt som pratar ett annat språk än svenska med barnet.

Den Obundna Prisplanen

Vid val av den obundna prisplanen kan vi inte garantera 100% att Er barnvakt är tillgänglig alla de dagar Ni önskar. Schemat sätter kunden och barnvakten enligt överenskommelse dem emellan. 

 

Den obundna prisplanen är väldigt flexibel men medför minskad trygghet både för barnvakt och för kund då vi inte kan garantera ett minimum antal arbetstimmar per månad för barnvakten och en högre tillgänglighet från barnvaktens sida till kunden.

Den obundna prisplanen har ingen uppsägningstid så kunden eller barnvakten kan säga upp avtalet från ett barnvaktstillfälle till ett annat.

Den Bundna Prisplanen

Vid val av den bundna prisplanen schemalägger kund tillsammans med sin barnvakt alla pass minst två veckor i förväg. Den överenskomna schemaläggningen är inget som kunden eller barnvakten ska skicka in till oss utan är endast till för att barnvakten ska vara till tillgänglig på era bestämda dagar. 

Väljer Ni den bundna prisplanen så debiterar vi utefter antal timmar per månad. I de bundna prisplanerna är det viktigt att Ni kommer upp i en viss summa timmar per månad, annars debiteras Ni minsta debitering per månad enligt nedan.

Det är upp till kunden att kontrollera att nivå av minsta debitering per månad uppnås.

Antal timmar per vecka och vilka dagar barnvakten kan jobba kan variera enligt kundens behov och den överenskommelse som finns med barnvakten. Barnvakterna försöker även i möjligaste mån vara flexibla om snabba ändringar skulle behöva ske. I  den bundna prisplanen har varje part två veckors uppsägningstid.

Bundet 1: Minsta debitering/månad är 12 h. Motsvarar ungefär 1 pass/vecka

Bundet 2: Minsta debitering/månad är 24 h. Motsvarar ungefär 2 pass/vecka

Bundet 3: Minsta debitering/månad är 36 h. Motsvarar ungefär 3 pass/vecka upp till heltid

 

Första månaden vid bunden prisplan – Eftersom många nya kunder kanske inte startar med sin barnpassning precis i början av en månad (första passet) debiterar vi inte något minimum belopp (timmar) den första månaden utan endast den valda timkostnad x antal köpta timmar.

Vid Sjukdom:

Om ditt barn eller din barnvakt skulle bli sjuk så försöker ni i första hand att komma överens om en ny tid. Om det inte är aktuellt behöver Ni meddela oss och vi debiterar inget för dessa  timmar.

Ledigheter/Semester eller paus
Vill ni ta ledigt eller ta en paus från er barnpassning så behöver Ni meddela oss minst 14 dagar innan annars sker debitering enligt den prisplan som Ni valt. Meddelar Ni oss med kortare varsel än 14 dagar blir Ni debiterade enligt minsta debitering som varierar beroende på den prisplan som Ni valt för den perioden. Exempelvis planerar Ni att inte ha barnvakt under sommaren mellan perioden 1 juni – 31 augusti, så behöver Ni meddela senast 16 maj. Ett annat exempel är om ni åker bort en vecka över höstlov eller jullov behöver Ni också meddela oss 14 dagar innan den första dagen Ni inte vill ha barnvakt.

Anmälan för avbrott i tjänsten görs via vår medlemsportal för föräldrar; 
https://www.barnvaktistockholm.se/parents.

Ändra prisplan:

Har Ni valt en bunden prisplan betalar Ni alltid en fast minsta debitering. Om Ni vill byta prisplan för att en annan är mer prisfördelaktigt med bakgrund av de timmar som Ni använder er av barnvakt. Märker att ni ofta ligger under eller över minimum debitering (timmar)/månad kan det vara fördelaktigt att byta till en annan bunden prisplan eller välja en obunden prisplan. Kolla först med er barnvakt hen är okej med att antingen gå ner eller upp i timmar. I vissa fall kan det hända att vi kommer att behöva ta fram en ny barnvakt åt Er.

 

Bestämmer ni er för att byta prisplan gör ni det på vår medlemsportal: https://www.barnvaktistockholm.se/parents och klickar på länken ”Ändra Prisplan” samt fyll i formuläret.

Ändring av prisplan behöver Ni göra senast 14 dagar innan den 1:a på en ny månad. Sker detta mindre än 14 dagar innan den 1:a så kommer prisändring ske från den 1:a nästkommande månad. 

De allmänna villkoren ändras från tid till annan. När förändringar görs kommer de att publiceras på vår hemsida https://www.barnvaktistockholm.se/

Som kund informeras Ni om att om Ni fortsätter att använda tjänsterna efter att förändringar skett i våra allmänna villkor så är Ni bunden av dem.  

 

Terms

The first meeting with a new potential babysitter is always free of charge. Therefore, you won’t be charged until we've found a candidate you want to hire.

The customer and the babysitter agrees when, where and how often the service is to be performed.

 

Payment is made by invoice (10 days).

Minimum charge per shift/opportunity is 3 hours.

 

Additional prices (regardless of which price plan):

- Between kl 21.00-07.00 there will be an additional fee of 20 kr/h efter RUT deduction
- Saturday, Sunday and red days are an additional 20 kr/h efter RUT deduction
* Bilingual babysitter- babysitter who speaks another language than Swedish with kids.

The Unbound Price Plan

In the unbound price plan, no notice period applies, so you or your babysitter may terminate the agreement whenever you wish. We cannot guarantee 100% that your babysitter is available anytime you wish. You and your babysitter decide what days he/she should work.

 

The unbound price plan is very flexible but brings reduced security for both employees and customers as we can not guarantee a minimum number of hours per month for the babysitter and a higher availability by the babysitter (for the customer).

The Bound Price Plan

In the bound price plan, each party has two weeks notice period. When selecting the bound price plan, the customer will schedule all shifts with his/her babysitter at least two weeks in advance. The babysitter should be available on your appointed days. The agreed schedule does not need to be sent to us, it is only to ensure that the babysitter is available on your appointed days.

 

In the bound pricing plans, it is important that you reach a certain amount of hours per month otherwise you will be charged the minimum monthly charge as per the following;

 

Bound 1: Min. charge/month is 12 h. Equals approx. 1 shift/week

Bound 2: Min. charge/month is 24 h. Equals approx. 2 shifts/week

Bound 3: Min. charge/month is 36 h. Equals approx. 3 shifts/week up to fulltime


It is up to the customer to check that the minimum monthly charge is reached. The number of hours per week and the days the babysitter can work may vary according to the customer's needs and the agreement with the babysitter. 

First month (bound price plan) - Since many new customers may not start with the childcare right at the beginning of a month (first shift), we do not charge a minimum amount (hours) for the first month. During the first month, we charge by the selected hourly rate x number of hours purchased. 

Sickness:
If your child or babysitter is ill you first try to schedule a new date. If this is not possible, you need to notify us and we will not charge you anything for the affected hours. 

Vacancies / Holidays or breaks:
If you want to take a break from your childcare you will not be charged if you notify us at least 14 days before. If you let us know less than 14 days prior, you will be charged the minimum charge for that period, which varies depending on the price plan you have selected.

For example, if you plan to not have a babysitter during the summer (1 June - 31 August), you need to notify us by the 16thof May. 

 


The application for this, ”Ledighetsansökan”, is made through our parents' membership portal; https://www.barnvaktistockholm.se/parents. 

Change price plan:
If you have chosen a bound price plan, you always pay a fixed minimum charge. If you wish to change to another price plan please do the following. Firstly, check with your babysitter that she/he is okay to either go down or up in hours. In some cases, we may need to find a new babysitter for you. 

 

If you decide to change the price plan, please do so on our member portal: https://www.barnvaktistockholm.se/parents and click on the link "Ändra prisplan" and fill in the form. 

 

If you wish to change your price plan you need to do so at least 14 days before the 1st of the following month. If this happens less than 14 days before the 1st, the price change will be made from the 1st next coming month. 

 

The general terms may change from time to time. When changes are made, they will be published on our website https://www.barnvaktistockholm.se/ 
As a customer, you are informed that if you continue to use our services after changes have been made in our Terms and Conditions, you are bound by them.

 
KONTAKT
Barnakademin
Adress: Armégatan 24, 171 71 Solna
Telefon: 08-517 831 43
E-mail: info@barnakademin.nu
ÖPPETTIDER
Må - Fre 9.00-16.00
  • YouTube Social Ikon
  • Facebook Barnakademin

© 2019 Barnakademin