*English version below*

 

Hantering av Personuppgifter

 

Alla inkomna ansökningar till  (Barnakademin) kommer att registreras i vår databas. Uppgifterna som sparas kommer att vara namn, kontaktuppgifter, CV/bilagor, bild etc. Alla uppgifter som ni skickar in till oss vid ansökningstillfälle eller intresseanmälan.

 

 

Följande punkter från Datainspektionen ger oss rättighet att spara era uppgifter;

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part
  eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som tillkommer den personuppgiftsansvarige.

 

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

 

 

 

Användningsområden för personuppgifter

 

De uppgifter som registreras i vår databas kommer att användas för att underlätta och se till att vi kan ha möjlighet att hitta ett arbete/uppdrag till er. Personuppgifterna kommer också användas till att göra bakgrundskontroll på kandidater av intresse samt för att kolla referenser. För våra kunder kommer personuppgifter att sparas för att kunna bistå med en regelbunden uppföljning om anställningsprocessen och eventuella kandidater.

 

Vissa personuppgifter såsom kontaktuppgifter etc. kommer senare i urvalsprocessen att skickas till den familj du som arbetsansökande valt att träffa för ett första träff/intervju.

 

Om du blir anställd/kund hos oss kommer även dina uppgifter att användas för avtalsskrivning, lönespecifikation, utbetalning av lön, fakturering och registrering av skatter och arbetsgivaravgifter hos skatteverket.

 

Vi strävar efter att ha kontinuerlig kontakt med både anställda och kunder. Efter anställning, kommer vi att använda både kunder och anställdas person- och kontaktuppgifter för regelbunden kontakt och uppföljning. Vi kommer att skicka ut information, nyheter, erbjudanden mm. angående våra tjänster och vårt företag Barnakademin  .

 

 

Användningsperiod för personuppgifter

 

Så länge du som kund eller anställd har anlitat vår personal eller är anställd hos oss kommer du att vara kvar i vår databas. Även efter anställning, eller efter att avtalet upphört är du fortfarande med i vår databas så länge du meddelar intresse för att vara kvar. Vid inaktivitet i 6 månader eller mer raderas personuppgifterna med undantag för dessa situationer;

 

 • Personalakt måste spara i minst 10 år

 

 • Faktauppgifter som “uppsägning på grund av arbetsbrist”, “avsked” och “uppsägning på grund av personliga skäl”

 

 • Uppgifter för administrativa ändamål och även för att kunna lämna referenser till andra arbetsgivare

 

 • Betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen som arbetsgivaren har gett till arbetstagaren

 

 • Uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell

 

 • Uppgifter som behövs för att avgöra om personen har tillräckliga kvalifikationer för en ny befattning

 

 

Registrerades rättigheter

 

Du som registrerad har rättighet att få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter i vår databas. Du har också rätt att närsomhelst få en kopia på de uppgifter vi erhåller om dig. Den registrerade äger även rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

 

 

 

Privacy Policy

 

 

 

Handling of Personal Data

 

All the incoming applications to (Barnakademin) will be registered in our database. The data stored will be name, contact details, CV / attachments, image etc. All information you submit to us as an application or interest inquiry.  

 

The following items from the Datainspektionen give us the right to save your information;

 

 • The processing of personal data is necessary to fulfill an agreement in which the registered party is part of or to act at the request of the data subject before entering into such an agreement.

 • The processing of personal data is necessary to fulfill a legal obligation.

 • The processing of personal data is necessary for purposes relating to the legitimate interests of the data controller or third party, unless the interests of the data subject or fundamental rights and freedoms weigh heavier and require the protection of personal data, especially when the registered person is a child.

 

 

Uses for personal data

 

The data saved in our database will be used to facilitate and ensure that we are able to find a job / assignment for you. Personal data will also be used for background checks on candidates of interest and to check references. For our customers, personal data will be saved to assist with a regular follow-up on the employment process and potential candidates.

 

Some personal information such as contact details etc. will later be sent to the family you selected as a job applicant for a first meeting/interview.

 

If you become an employee/customer with us, your information will also be used to write the contract, salary specification, payroll payment, billing and registration of taxes and employer fees at the tax office.

 

We strive to maintain continuous contact with both employees and customers. After employment, we will use both customer and employee's personal and contact information for regular contact and follow-up. We will send out information, news, offers, etc. regarding our services and our company Barnakademin .


Use period for personal data

 

As long as you as a customer or employee have hired our staff or are employed by us, you will remain in our database. Even after employment, or after the termination of the contract, you are still in our database as long as you have the interest in remaining. In case of inactivity for 6 months or more, personal data is deleted except for these situations;

 

Personal act must save for at least 10 years

 

• Facts such as "termination due to lack of work", "termination" and "termination for personal reasons"

 

• Information for administrative purposes and also to provide references to other employers

 

• Grades and certificate of employment with assessments given by the employer to the employee

 

• Information during the time that a dispute with a former employee may become applicable

 

• Information needed to determine if the person has sufficient qualifications for a new job

 

 

The data subject’s rights

 

As a registered person you have the right to access, change or delete your personal information in our database. You also have the right to get a copy of the information we receive about you at any time. The registered person also owns the right to file a complaint to the supervisory authority.

KONTAKT
Barnakademin
Adress: Armégatan 24, 171 71 Solna
Telefon: 08-517 831 43
E-mail: info@barnakademin.nu
ÖPPETTIDER
Må - Fre 9.00-16.00
 • YouTube Social Ikon
 • Facebook Barnakademin

© 2019 Barnakademin